Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Union Advisors sp. z o.o. informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Union Advisors sp. z o.o. z siedzibą przy 
  ul. Legnickiej 49e/5c, 54-202 Wrocław, wpisana do Rejestru KRS pod nr 0000676301, 
  NIP 8992817842, REGON 367207225 (dalej: „Administrator danych” lub „Administrator”), z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@union-advisors.pl
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 3. wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda (art. 7 ust. 3 RODO);
 4. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
 5. żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
 6. usunięcia, tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 7. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 8. przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 9. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO)
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 12. świadczenia przez Administratora usług, w tym usług pośrednictwa finansowego – podstawą przetwarzania jest zawarta z Panią/Panem umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 13. marketingu bezpośredniego produktów lub usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda (6 ust. 1 lit. a) RODO);
 14. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 
 16. w zakresie świadczenia usług, w tym usług pośrednictwa finansowego dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 17. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody;
 18. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa.
 19. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, bądź współpracownikom Administratora przy realizacji usług pośrednictwa finansowego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych. Zebrane dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak np. Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
 20. Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskane przez Administratora danych bezpośrednio (w trakcie wizyty w siedzibie, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie). Dane mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazi Pani/Pan taką zgodę.
 21. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich i nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 22. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej realizacji umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy 
  i tym samym świadczenia usług. Podanie danych do celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej jest dobrowolne.