Regulamin Serwisu

 I. Uwagi ogólne:
•    union-advisors.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Union Advisors Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Al.Wiśniowa 35 zwaną w dalszej części regulaminu „Union”.
•    Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu union-advisors.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
•    Serwis union-advisors.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Union Advisors Sp z o.o.
i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. union-advisors.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
•    Union zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości union-advisors.pl.

II. Odpowiedzialność użytkownika
•    Korzystanie z union-advisors.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
•    Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Union, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

III. Odpowiedzialność Union
•    W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie union-advisors.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Union podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
•    Union nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
•    Informacje zawarte w union-advisors.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
•    Informacje przedstawione w union-advisors.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Union dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja    spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i  że  może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika . Union zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie union-advisors.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Union.
•    Wszelkie informacje publikowane przez Union nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby
i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
•    Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
•    Odpowiedzi ekspertów w ramach strony union-advisors.pl zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.
•    Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w union-advisors.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
•    Union dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach union-advisors.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. Union ma prawo korygować zawartość strony internetowej union-advisors.pl
w dowolnym czasie. Union  dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej union-advisors.pl. Union zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami  będącymi następstwem okoliczności za które Union nie ponosi odpowiedzialności.
•    Union nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej union-advisors.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
•    Niniejsza strona internetowa union-advisors.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

IV. Partnerzy Union
•    Union publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać
z logo Union i/lub stylu, wspólnej marki.
•    Union nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
•    Union nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach union-advisors.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
•    Union nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów union-advisors.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
•    Union nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
•    Union nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

V. Zastrzeżenia techniczne
•    Union dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony union-advisors.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Union nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony union-advisors.pl dotrą do użytkownika w sposób  bezbłędny, kompletny i pełny.
•    Union dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Union nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Union nie ponosi odpowiedzialności.
•    Union nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VI. Prawa autorskie
•    Zarówno układ treści zawarty w serwisie union-advisors.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
•    Zawartość serwisu union-advisors.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Union i w ramach przeznaczenia określonego przez Union. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Union Advisors Sp. z o.o. pod adresem kontakt (małpa) union-advisors.pl .
•    Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie union-advisors.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
•    Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach union-advisors.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
•    W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Union na zasadach ogólnych.
•    Publikacja linku do union-advisors.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Union - Doradcy Finansowi. W sprawie publikacji linku do union-advisors.pl w innej formie prosimy o kontakt kontakt (małpa) union-advisors.pl

VII. Ochrona danych osobowych
•    Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Union przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od Union informacji o rynkach finansowych, nowoczesnych narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach ubezpieczeniowych oraz nowościach rynku bankowego.
•    Administratorem Państwa danych osobowych jest Union Advisors Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Al. Wiśniowa 35
•    Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez Union działalności w zakresie pośrednictwa oraz doradztwa finansowego oraz w celu marketingu usług własnych Union, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.  Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Union usług pośrednictwa oraz doradztwa finansowego.
•    Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
•    w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
•    Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.), informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej http://www.union-advisors.pl/kontakt/
•    Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Union usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym, w tym otrzymywanie informacji prosimy o przesłanie odwołania za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej http://www. union-advisors.pl/kontakt
•    Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej union-advisors.pl

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną
•    Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Union usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Union identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami  o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Union, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
•    Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Union.
•    Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Union za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej union-advisors.pl .Union rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
•    Po rozpatrzeniu reklamacji Union wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe
•    Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
•    Union zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
•    Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie union-advisors.pl od momentu jego zmiany. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników.

Polityka prywatności i cookies

1. W przypadku przekazania danych przez Klienta w celach kontaktowych (w szczególności kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza kontaktowego), Union przetwarza dane podane przez Klienta  w celu udzielania Klientowi informacji o produktach i usługach oraz (w przypadku, kiedy Klient wyrazi na to zgodę) korespondencji marketingowej.
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Klient który zamierza poprawić swoje dane osobowe, względnie odwołać zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych, powinien wysłać żądanie pocztą na adres Union Advisors Sp. z o.o..
3. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Union Advisors Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym a także serwisach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Dane te mają jedynie charakter informacyjny.


Union Advisors  Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub w części, informacji zawartych na niniejszej stronie. Union Advisors  Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji, zamieszczonych w serwisie, ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.
 
Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje wykorzystujące formularze internetowe, umieszczone w serwisie, nie mają charakteru poufnego oraz że Union Advisors  Sp. z o.o. zbiera w sposób automatyczny (przy wykorzystaniu tzw. cookies) informacje o użytkownikach, nie posiadające charakteru danych osobowych.

W odniesieniu do plików cookies, informujemy, że w serwisie mogą być wykorzystane:
a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez Union Advisors Sp. z o.o. i podmioty współpracujące z Union Advisors Sp. z o.o. oraz przez współpracujących z Union Advisors  Sp. z o.o. reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Wszelkie prawa do zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Union Advisors  Sp. z o.o. oraz do Klientów lub Partnerów Union Advisors  Sp. z o.o.